תנאי שימוש באתר

תנאים כלליים לשימוש באתר קבוצת אפסילון

 

השימוש במידע המופיע באתר קבוצת אפסילון  והנמצא בבעלות קבוצת אפסילון ו/או בבעלות ספקי המידע השונים, מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל האמור להלן,

ועם שימוש באתר מאשר המשתמש כי הוא מסכים לכל התנאים המפורטים להלן.

 

1. הגדרות

" קבוצת אפסילון " - אפסילון בית השקעות בע"מ ,אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מ, אפסילון ניהול  קופות גמל בע"מ, אפסילון חיתום והנפקות בע"מ, כור תדיראן גמל בע"מ

 

"המשתמש"- כל אדם ו/או גוף אשר יוצר קשר עם אתר קבוצת אפסילון  ו/או המשתמש באתר זה.

 

"השירות" - מידע, תוכן וניתובים הניתנים באתר זה.

 

 

"המידע" או "התוכן" - סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, הערכות, בטקסט ו/או בתמונות ו/או בקול ו/או בוידאו ו/או בגרפיקה, שיועמד לרשות המשתמש במסגרת אתר זה.

 

"ספקי המידע" - גופים המספקים לקבוצת אפסילון  תוכן ו/או מאפשרים לקבוצת אפסילון  להשתמש בשירותיהם לשם קבלת התוכן .

 

2. זכויות יוצרים

כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות בתוכן לרבות זכויות ההפצה וכל קנין רוחני אחר בקשר עם המידע ו/או התוכן הינם בבעלות קבוצת אפסילון  ו/או ספקי המידע ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בתוכן זה.

 

המשתמש מצהיר כי, ידוע לו שהמידע ו/או התוכן ו שיועמד לרשותו הינו לשימושו האישי בלבד.

 

המשתמש מתחייב שלא לעשות ולא להרשות לעשות במידע ו/או בתוכן, כל שינוי ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע במידע ו/או בתוכן, בנכונותו ומהימנותו ו/או בשמה ובכבודה של קבוצת אפסילון  כבעלת זכות היוצרים בו, או של כל גורם אחר, לרבות ספקי התוכן.

 

המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי תנאי השימוש. על המשתמש חלה החובה שלא לשדר, להעלות, לשלוף, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר:

1. העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;

2. האסורים לפרסום או לשימוש, או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת לשון הרע, פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר; 

3. הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין או העלולים לגרור אחריות משפטית;

4. העלולים להפר זכויות של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

5. הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;

6. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הסכמה מוקדמת מפורשת מראש של קבוצת אפסילון;

 

המשתמש מתחייב לא להעביר לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את התוכן ו/או כל חלק ממנו, לא לפרסם ברבים כל חלק, מוצר ו/או פלט של התוכן, בין שהוא מודפס כטקסט, כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק, לא ישדר ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. כן מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בתמורה וללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

 

3. הגבלת אחריות

המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שקבוצת אפסילון  וספקי המידע פועלים, במידת האפשר, להבטחת מתן שירותים באופן שוטף ותקין ולנכונות ולדיוק התוכן, יתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתוכן ו/או בדרך העברתו למשתמש וכי באחריותו של המשתמש לבצע בדיקה עצמאית נוספת, לרבות באמצעות אנשי מקצוע, קודם לשימוש במידע ובתוכן על ידי המשתמש.

 

המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל שימוש שיעשה במידע ו/או בתוכן הינו על אחריותו הבלעדית וכי ידוע לו כי קבוצת אפסילון  וספקי המידע (לרבות עובדיהם, שלוחיהם, סוכניהם, מורשיהם וכל מי שבא מטעמם) לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשימוש בשירות, נתינתו, ביטולו, השהייתו, או הפסקתו בכל הקשור להפרעות במתן השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ניתוקים ו/או ליקויים בהעברת הנתונים ו/או בכל הקשור לתוכן המידע ו/או לשלמות התוכן והמידע ו/או לעדכניות התוכן והמידע ו/או לנכונות התוכן והמידע וכן לכל נזק שמקורו בשיהוי, עיכוב, תקלה או הפרה כלשהי של חוזה זה שמקורו בפעילות של צד שלישי כלשהו.

 

מובהר כי התכנים המוצגים באתר קבוצת אפסילון  אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם ומלא או מפורט של כל הנושאים באותו תחום, אלא מדובר במידע כללי המבוסס,בין היתר, על נתונים שקבוצת אפסילון  רכשה מספקי המידע המתאימים מבלי לבצע בדיקת נכונות הנתונים.

 

המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בשירות. אין בכל האמור בחוזה זה משום הצהרה של קבוצת אפסילון  כי השירות המוצע על ידה, עונה לצרכיו של המשתמש או כי השירות או התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות המשתמש. השירות שמעניקה קבוצת אפסילון  מסופק למשתמש "AS IS" וקבוצת אפסילון  אינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש בשירות מסיבה כלשהי.

 

קבוצת אפסילון  וספקי המידע (לרבות עובדיהם, שלוחיהם, סוכניהם, מורשיהם וכל הבא מטעמם) אינם אחראים לזמינות ו/או לנכונות המידע, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים לליקוי בדרך העברתו או בתכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב קבוצת אפסילון  , לנתונים המתקבלים אצל המשתמש, לאבדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שנגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ו/או הפסדים בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל, גם אם האחריות בגינם מוטלת מכח כל דין, לרבות דיני חוזים, דיני נזיקין (לרבות עוולת רשלנות) ודיני המכר.

 

 קבוצת אפסילון עושה שימוש באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. קבוצת אפסילון  לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש בעקבות חדירה כאמור, לרבות שינוי במידע שנמסר ו/או במידע שמסר המשתמש, העברת מידע אודותיו או מידע שנמסר על ידי משתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה מחדירה כזו.

 

קבוצת אפסילון מבהירה ומדגישה בפני המשתמש, כי לפעילות בנכסים פיננסיים נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת, התוכן המוצע אינו מהווה חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, אחזקה או מכירה של נכסים פיננסיים כלשהם.

אין התוכן מהווה ייעוץ להשקעה והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש ומתן ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש. כל משתמש הפועל על פי התוכן אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.

 

קבוצת אפסילון  ו/או ספקי המידע אינם אחראים להתאמת התוכן לצורכי המשתמש, והם אף לא יישאו באחריות לשינויים שנעשו בתוכן ע"י המשתמש ו/או ע"י צד שלישי כלשהו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קבוצת אפסילון  ו/או ספקי המידע אינם אחראים לתכנים, לנתונים לתמונות או ליישומי התוכנה המופיעים באתרי אינטרנט אחרים המקושרים בקישוריות לאתר זה.

 

בכל סתירה או אי התאמה בין המידע ו/או תוכן המתפרסם באתר זה לבין מידע ו/או תוכן כפי שמופיע בפרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, רק המידע ו/או התוכן המופיע בפרסומים הרשמיים או המקוריים כאמור, יחשב כנכון.

 

המשתמש מאשר כי ידוע לו שהתוכן עשוי להשתנות מעת לעת עפ"י השינויים בשוק ההון ו/או על פי החלטת ספקי המידע.

 

המשתמש ישתמש בשירות בהתאם לכל דין ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שינתנו באתר זה.

 

המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת אפסילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף יום רכישתן.

 

4.כללי

 

תקנון זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתקנון זה ו/או מהשימוש באתר ו/או מהשירות תהיה נתונה לבית-משפט בתל - אביב.

 

5.קטינים ושאינם אזרחי ישראל

 

השירותים הניתנים באתר אינם מיועדים לקטינים ולמי שאינו אזרח ישראלי.

 

 

פגישה אישית
נציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

120x600_stairs