מילון מונחים לשוק ההון

תוכן עניינים

אג"ח קונצרני
אופציה
איגרת חוב (אג"ח)
אינפלציה
אנליסט
אסק (Ask)
אפיקי השקעה

אג"ח קונצרני

חברות רבות בוחרות לגייס כספים לצורך מימון פעילותן באמצעות הנפקת אג"ח, לרוב בנוסף להנפקה של מניות. משקיעים באג"ח נהנים מקבלת תשלומי ריבית קבועים תקופתיים מהמנפיק. עם זאת, בשונה ממניות, למשקיעים באג"ח אין זכויות נוספות ואין הם משתתפים בניהול החברה המנפיקה.

השקעה באיגרות חוב צפויה להיות פחות רווחית לעומת השקעה במניות, אך גם פחות מסוכנת ממנה. במצב בו החברה נקלעת לקשיים ונכנסת לפירוק, לבעלי האג"ח יש עדיפות על בעלי המניות. 

 

אופציה

אופציה הינו מכשיר מתוחכם המקנה זכות לקנות/למכור/להמיר נכס מסוים (נייר ערך/מטבע/סחורה) במחיר ספציפי, בדרך כלל במסגרת זמן קבועה מראש. אופציית מכר (Put, "פוט") מעניקה לרוכש זכות למכור כמות מסוימת של ניירות ערך ספציפיים במחיר שהוסכם עליו מראש במסגרת זמן שנקבעה מראש. כלומר, משקיע יקנה אופציית מכר אם יעריך כי מחירו של נייר הערך עתיד לרדת. לעומת זאת אופציית רכש (Call, "קול" מעניקה לרוכש זכות לקנות נייר ערך מסוים במחיר ספציפי לאורך תקופה מוגדרת מראש. כלומר, משקיע יקנה אופציית רכש אם יעריך כי מחירו של נייר הערך עתיד לעלות. אופציה נחשבת "בתוך הכסף", אם התממשה הערכתו של המשקיע - ואכן מובטח לו כרגע תקבול כשיממש את האופציה. לעומת זאת, אופציה נחשבת "מחוץ לכסף" אם במצב הנוכחי לא כדאי לממש אותה.

איגרת חוב (אג"ח)

איגרת חוב (אג"ח) היא ני"ע המונפק ע"י ממשלה או חברה. איגרת זו מהווה הלוואה המתבצעת בתנאים שונים, כגון שיעורי ריבית, מועדי פירעון עבור תשלומי הריבית והקרן, הצמדות שונות ועוד. יש סוגים שונים של איגרות. הבטוח ביותר הוא בדרך כלל אג"ח שמנפיקה המדינה. איגרות אלו יכולות להיות שקליות לטווח ארוך (כמו איגרות מסוג שחר), שקליות לטווח קצר (כמו מלווה קצר מועד - מק"מ), צמודות למדד (כמו אג"ח גליל) ועוד. גם חברות מנפיקות אג"ח, שנקרא אג"ח קונצרני, והוא לרוב נושא ריביות גבוהות יותר מאג"ח מדינה - כיוון שהן נחשבות לאיגרות מסוכנות יותר. חברות גם מנפיקות לעתים אג"ח להמרה, שהן איגרות המונפקות ע"י חברה, ואשר ניתן להמיר אותן למניות החברה. לכל איגרת יש תקופה לפידיון, שהיא הזמן שנותר עד למועד הפדיון של איגרת החוב.

אינפלציה

אינפלציה היא עלייה במחירים הגורמת לירידה בערך הכסף. עליית המחירים מתבטאת במדד המחירים לצרכן (ראה ערך) אשר נמדד אחת לחודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כלומר, במצב של עלייה באינפלציה ניתן לרכוש באותו סכום כסף פחות מוצרים. ישנם ניירות ערך צמודים לאינפלציה, כגון איגרות חוב מסוימות, המציעים הגנה מפני עליית המחירים. 

 

אנליסט

אדם שתפקידו לסקר חברות או אפיקי השקעה ולהעניק המלצות עבור אותם מושאי סיקור. המלצות אלו יכולות לנו בין קנייה (המלצה זהה ל"תשואת יתר", ראה ערך), מכירה (המלצה זהה ל"תשואת חסר", ראה ערך) או המלצה נייטרלית (המלצה זהה ל"תשואת שוק", ראה ערך). מרבית האנליסטים מתמחים בתחום מסוים, כגון טכנולוגיה, בנקאות, קמעונות או תחומי מאקרו.

 

אסק (Ask)

המחיר אותו מבקש המוכר של נייר הערך לקבל. בניירות ערך סחירים במיוחד, המרווח בין ה"אסק" ל"ביד" (ראה ערך) - נמוך.

 

אפיקי השקעה

קיימים מגוון אפיקי השקעה שמתאימים לסוגים שונים של משקיעים. אפיק סולידי משמעו סיכון נמוך להפסדים אך גם סיכוי מוגבל יותר לרווחים גדולים. בדרך כלל, כולל אפיק זה השקעה באיגרות חוב ממשלתיות. 

 

תוכן עניינים

ביד (Bid)
ביטא
ברוקר

ביד (Bid)

המחיר הגבוה ביותר אותו מוכן הקונה של נייר הערך לשלם. בניירות ערך סחירים במיוחד, המרווח בין ה"אסק" (ראה ערך) ל"ביד" - נמוך

ביטא

השונות המשותפת של מניה מסוימת ביחס לשאר השוק. מדד זה מבטא את התנודתיות היחסית של נייר הערך. מספר גבוה מ-1 מצביע על תנודתיות גבוהה יותר ביחס לשוק, ומספר נמוך מ-1 מצביע על תנודתיות נמוכה יותר ביחס לשוק.

 

ברוקר

מתווך פיננסי בין קונה למוכר בתמורה לעמלה. ברוקר גם יכול לרכוש או למכור נכס פיננסי בהתאם להוראה מפורשת של לקוחות.

 

תוכן עניינים

גילון
גליל

גילון

איגרת חוב שקלית לא צמודה המונפקת על ידי בנק ישראל. האג"ח נושאת ריבית משתנה.

גליל

איגרת חוב צמודה למדד המונפקת על ידי בנק ישראל.

 

תוכן עניינים

דו"ח כספי
דיבידנד
דירוג אג"ח
דמי ניהול

דו"ח כספי

חברות ציבוריות בישראל מפרסמות אחת לשלושה חודשים את פירוט התוצאות הכספיות שלהן לאותה תקופה. נתונים אלו כוללים דו"ח רווח והפסד, מאזן והסברים נוספים. אחת לשנה (עד סוף מארס) מחוייבת החברה לפרסם דו"ח כספי שנתי, המבוקר על ידי רואה חשבון. הדו"חות הכספיים מקנים למשקיע כלים למדוד את ביצועי החברה ולגזור מכך החלטות השקעה.

 

דיבידנד

תשלום במזומן שמחלקת חברה לבעלי מניותיה מתוך הרווחים הצבורים שלה. התשלום מתקבל בהתאם לאחזקה היחסית של כל בעל מניות בחברה. חברה ציבורית אינה מחוייבת לחלק דיבידנד.

דירוג אג"ח

מדד לבחינת יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי בעלי האג"ח. הדירוג הגבוה ביותר הוא AAA שמשמעו הסתברות גבוהה מאוד (אך לא מוחלטת) שהחברה אכן תעמוד בהתחייבויותיה. דירוג נמוכים יותר משמעם הסתברות נמוכה יותר (אך לא מוחלטת) שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה. כלומר, ככל שהדירוג גבוה יותר, הסיכון בהשקעה באג"ח של אותה חברה נחשב לנמוך יותר.

 

דמי ניהול

דמי הניהול הם שכרו של מנהל קרן הנאמנות/מנהל התיקים. התשואות על קרנות נאמנות לדוגמה, כפי שהן מפורסמות בעיתונים, הן תשואות נטו - כלומר, לאחר הורדת דמי הניהול.

 

תוכן עניינים

הון עצמי
היוון
הנפקה פרטית
הנפקה ציבורית

הון עצמי

סך נכסי החברה בניכוי ההתחייבויות. כלומר, אם חברה תמכור את כל נכסיה ובמקביל תחזיר את כל חובותיה - הסכום שייוותר הוא ה"הון עצמי".

 

היוון

תרגום של סכומים בין תקופות זמן שונות, בהתאם לשיעור הריבית השנתית. סכומים אלו עשויים להיות רווח, הפסד, הכנסות או הוצאות. לדוגמא, אם הריבית השנתית הינה 10%, הרי שהערך בהווה של 100 ₪ שיתקבלו בעוד שנתיים, הוא כ-82.6 ₪ בלבד. כלומר, אם נשקיע כיום 82.6 שקל בפיקדון שיעניק ריבית של 10% מדי שנה, נקבל בסוף תקופה של שנתיים - 100 ₪.

 

הנפקה פרטית

הנפקה של ניירות ערך לפחות מ-36 ניצעים. הנפקה פרטית אינה מחייבת פרסום של תשקיף.

 

הנפקה ציבורית

גיוס הון (מזומנים) לחברה באמצעות הנפקה של ניירות ערך כגון מניות, איגרות חוב או אופציות. תהליך ההנפקה כולל עמידה בפרמטרים קבועים מראש של הבורסה לניירות ערך, פרסום של טיוטת תשקיף ולאחר מכן תשקיף מוכן (הכולל את אישור רשות ניירות ערך), בחירת חתם וביצוע ההנפקה עצמה.

 

תוכן עניינים

חבר בורסה

חבר בורסה

חבר בורסה הוא בנק או חברת ברוקרים פרטית, המחוברת ישירות לבורסה בתל אביב. חיבור זה מאפשר ללקוחות הבנק/הברוקר לפתוח אצלו חשבון ולבצע דרכו פעולות קנייה ומכירה של ניירות ערך שונים

 

תוכן עניינים

יום האקס

יום האקס

יום האקס הוא היום שממנו והלאה המשקיע אינו זכאי לקבל את הדיבידנד בגין אותו נייר ערך. כלומר, בכדי להיות זכאי לדיבידנד התקופתי, על המשקיע לרכוש את נייר הערך לפני יום האקס.

 

תוכן עניינים

מדד אס אנד פי 500 - S&P 500
מדד דאו ג'ונס - Dow Jones
מדד הדאקס (DAX) - גרמניה
מדד המחירים לצרכן
מדד המעו"ף
מדד יתר
מדד נדל"ן 15
מדד פיננסים 15
מדד תל אביב 100
מדד תל אביב 75
מדד תל טק
משקיע מוסדי

מדד אס אנד פי 500 - S&P 500

מדד משוקלל של שערי כל 500 המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק. רשימת המניות במדד זה כוללות 425 מניות של חברות בענף התעשיה ו- 75 מניות של חברות בענף התחבורה.

 

מדד דאו ג'ונס - Dow Jones

מדד שערי המניות הנפוץ בארה"ב, והמקובל כמדד המשקף את מגמת מחירי המניות בבורסה בניו-יורק. מדד זה מורכב מ- 30 מניות תעשייתיות נבחרות.

 

מדד הדאקס (DAX) - גרמניה

הבורסה העיקרית בגרמניה היא פרנקפורט.המדד המקובל הוא ה- DAX הכולל 30 מניות מובילות.

.

 

מדד המחירים לצרכן

מדד זה, המחושב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מפורסם מדי חודש (ב-15 לחודש) ומבטא את השינוי במחירים במשק - כלומר את האינפלציה (ראה ערך) במשק. בפועל, מדד זה עוקב אחר עלות סל מוצרים שאותו צורכת משפחה ממוצעת.

מדד המעו"ף

מדד המרכז את 25 המניות הגדולות בבורסה בתל אביב. לכן הוא נקרא גם מדד תל אביב 25.

 

מדד יתר

מדד הכולל את כל המניות שאינן כלולות במדד תל אביב 100 (ראה ערך).

 

מדד נדל"ן 15

מדד הכולל את 15 מניות הנדל"ן הגדולות בבורסה בתל אביב.

מדד פיננסים 15

מדד הכולל את 15 מניות הפיננסים (בנקים, חברות ביטוח וכו') בבורסה בתל אביב.

 

מדד תל אביב 100

מדד הכולל את 100 המניות הגדולות בבורסה בתל אביב.

 

מדד תל אביב 75

מדד הכולל את 75 המניות הגדולות ביותר שאינן כלולות במדד המעו"ף.

מדד תל טק

מדד מניות הטכנולוגיה של הבורסה בתל אביב. רבות מהמניות הכלולות במדד זה נסחרות במקביל גם בבורסות בארה"ב.

 

משקיע מוסדי

גוף המשקיע באמצעות כספים מהציבור כגון קרנות פנסיה, חברות ביטוח, קרנות נאמנות או קופות גמל.

 

תוכן עניינים

ניתוח טכני

ניתוח טכני

שיטה לבחינת ניירות ערך באמצעות ניתוח התנהגותם ההיסטורית - כפי שבאים לידי ביטוי בגרף של נייר הערך. ההנחה המרכזית של המנתחים הטכניים היא כי גרף המניה מבטא את פעילותם של משקיעים רבים, וכי הגרף משקף מיידית את כל המידע לגבי אותו נייר ערך. המנתחים הטכניים תרים אחר תבניות או אינדיקציות מסוימות שירמזו על כיוונו העתידי של נייר הערך. הניתוח הטכני מהווה גם כלי עזר לקביעת נקודות כניסה ויציאה מנייר ערך מסוים.

 

תוכן עניינים

סטיית תקן

סטיית תקן

נתון המשמש לבחינת רמת התנודתיות של נייר ערך. ככל שסטיית התקן גבוהה יותר, כך נייר הערך תנודתי יותר ולפיכך נחשב מסוכן יותר.

 

תוכן עניינים

עמלת קנייה / מכירה

עמלת קנייה / מכירה

עמלה שמשלם משקיע בעת רכישה/מכירה של נייר ערך.

 

תוכן עניינים

פקודת לימיט
פקודת קנייה / מכירה
פקיעה

פקודת לימיט

פקודת לקנייה או למכירה של נייר ערך בצירוף הגבלת מחיר. כלומר, פקודה לקנות מניה (לדוגמה) במחיר X או נמוך ממנו, ולהיפך - פקודה למכור מניה במחיר Y או גבוה ממנו.

פקודת קנייה / מכירה

הוראה לקנות/למכור נייר ערך מסוים בכמות מסוימת ובשער נתון.

 

פקיעה

התאריך האחרון בו יש למשקיע את הזכות להמיר את כתב האופציה שברשותו לנייר ערך אחר של החברה. לאחר הפקיעה אין לכתב האופציה כל ערך.

 

תוכן עניינים

קופה מרכזית לפיצויים
קופת גמל
קופת תגמולים
קרן השתלמות
קרן נאמנות

קופה מרכזית לפיצויים

קופה שמיועדת לחברות המעוניינות להפריש פיצויים לעובדים, ובמקביל ליהנות מעודפי כספים וחיסכון הפקדות בעתיד. קופת גמל בה העמית הוא המעסיק, המפקיד כספים להבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורין.

 

קופת גמל

קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני וארוך שמאפשר שורה ארוכה של הטבות מס. סך כל הנכסים המנוהלים כיום בישראל על ידי קופות גמל הוא מיליארדי שקלים, ומטרתם היא להבטיח את עתיד החוסכים לאחר פרישתם לפנסיה. ההשקעה בקופת הגמל היא אחת ההחלטות החשובות ביותר של המשקיע, שכן מדובר בסכומי כסף גבוהים במיוחד הנצברים לאורך שנים. לאורך תקופת חיסכון של 15 שנה - הכסף שנצבר בקופת הגמל בזכות התשואה, משמעותי יותר מהכסף שהפקדת בה מלכתחילה. מה כל זה אומר? שהבדל של 1% בלבד בתשואה שמשיג עבורך מנהל הקופה שווה לך עוד עשרות אלפי שקלים בתום תקופת החיסכון. 

 

קופת תגמולים

קופה שמיועדת לשכירים ולעצמאיים שמעניקה למשקיע גם הטבות מס. העובד והמעסיק מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות משכרו של העובד

קרן השתלמות

קרן המיועדת לשכירים ולעצמאיים, ונחשבת לאפיק חיסכון משתלם ביותר. הקרן ניתנת לפדיון אחרי 6 שנים לכל מטרה. העובד והמעסיק מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד - על כל שקל שמפקיד העובד מפריש גם המעסיק 3 שקלים. גם עבור העצמאים נחשבת קרן ההשתלמות לאפיק חיסכון משתלם, משום שהם מקבלים עליה הטבות מס.

 

קרן נאמנות

קרן נאמנות מהווה תיק השקעות שאותו מנהל בית השקעות המתמחה בניהול כספים עבור מספר רב של אנשים. משקיע שרוכש יחידות השתתפות בקרן נאמנות זכאי למעשה להשתתף בנכסי הקרן וברווחיה. קרן נאמנות נחשבת לאמצעי הנוח והפשוט ביותר עבור כל אדם להשקעה בבורסה. במכשיר בודד מציעה הקרן למשקיע פיזור השקעות וכן ניהול מקצועי של מומחי שוק ההון. קרנות הנאמנות נחלקות לשני מצבי מס. הראשונה היא קרן "חייבת" שמשלמת את כל המס בעצמה, כלומר המשקיע בקרן הנאמנות אינו משלם מס בעצמו. השנייה היא קרן "פטורה", שבה המשקיע בקרן הוא זה שמשלם את המס על רווחיו בעת המכירה. 

 

תוכן עניינים

רווח נקי
ריבית פריים

רווח נקי

ההפרש בין הכנסות החברה להוצאותיה - לאחר תשלומי מסים.

 

ריבית פריים

הריבית הנמוכה ביותר בבנק על הלוואות. ריבית זו גבוהה ב-1.5% מריבית בנק ישראל.

 

תוכן עניינים

שווי שוק
שוק דובי
שוק שורי (שוק פרי)
שיעור תשואה נומינלי ברוטו
שיעור תשואה ריאלי ברוטו
שיעור תשואה ריאלי נטו
שיעורי מס רווח הון ממכירת ני"ע

שווי שוק

השווי שבו נסחרת חברה בבורסה. נתון זה מתקבל ממכפלת ההון הרשום למסחר בשער המניה.

שוק דובי

כינוי לשוק מניות שיורד לאורך זמן (כפי שהיה מסוף 2000 ועד תחילת 2003).

 

שוק שורי (שוק פרי)

כינוי לשוק מניות שעולה לאורך זמן (כפי שהיה מתחילת 2003 ועד תחילת 2006).

 

שיעור תשואה נומינלי ברוטו

ביצועי תיק ההשקעות במהלך התקופה

 

שיעור תשואה ריאלי ברוטו

שיעור תשואה נומינלי ברוטו בניכוי שיעור עליית המדד הידוע באותה שנה.

 

שיעור תשואה ריאלי נטו

שיעור תשואה נומינלי ברוטו בניכוי דמי ניהול.

 

שיעורי מס רווח הון ממכירת ני"ע

שיעורי מס רווח הון ממכירת ני"ע בידי יחידים

תוכן עניינים

תנודתיות
תשואת חסר
תשואת יתר
תשואת שוק

תנודתיות

ככל שתנודתיות השוק גבוהה יותר, כך הוא נחשב למסוכן יותר. המדדים לבחינת התנודתיות הם סטיית התקן (ראה ערך) או ביטא (ראה ערך) המבטאת תנודתיות יחסית.

 

תשואת חסר

אחת ההמלצות שאנליסט מעניק לחברה שאותה הוא סוקר. המלצה זו מקבילה להמלצת "מכירה", ומשמעותה היא כי האנליסט מעריך שמניית אותה חברה תניב תשואות נמוכות יותר מאלו של מדד היחס הרלוונטי לה.

תשואת יתר

אחת ההמלצות שאנליסט מעניק לחברה שאותה הוא סוקר. המלצה זו מקבילה להמלצת "קנייה", ומשמעותה היא כי האנליסט מעריך שמניית אותה חברה תניב תשואות הגבוהות מאלו של מדד היחס הרלוונטי לה.

 

תשואת שוק

אחת ההמלצות שאנליסט מעניק לחברה שאותה הוא סוקר. המלצה זו מקבילה להמלצת "נייטרלי", ומשמעותה היא כי האנליסט מעריך שמניית אותה חברה תניב תשואות דומות לאלו של מדד היחס הרלוונטי לה.

 

פגישה אישית
נציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

120x600_stairs