אפסילון קרנות נאמנות | מנהל הקרן

 

אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מ

 

בעלי מניות

בעלת המניות של אפסילון ניהול קרנות (1991) בע"מ

היא אפסילון בית השקעות בע"מ, אשר בעלי המניות בה הינם:

 

כור תעשיות -  68.75%.

מר שמואל פרנקל, במישרין ובעקיפין - 31.25%.

 

חברי דירקטוריון

אמיר גבע - יו"ר הדירקטוריון

ורדה קלל - דירקטור חיצוני

סיגל סגל - דירקטור חיצוני

רביב כרמי

ליאור אביאני

 

חברי ועדת השקעות

ורדה קלל - יו"ר ועדת השקעות, דירקטור חיצוני

רביב כרמי

גיל קורן

אמיר גבע

 

חברי ועדת ביקורת

ורדה קלל - יו"ר ועדת ביקורת, דירקטור חיצוני

סיגל סגל - דירקטור חיצוני

רביב כרמי

 

 

מנהלי ההשקעות של הקרנות

 

מערך טיפול בפניות ובתלונות הציבור

 

  שם הממונה על מערך פניות הציבור במנהל הקרן: סמנכ"ל רגולציה, עו"ד ארז קריוף.

 כתובת דוא"ל: pniyot@epsilon.co.il

 מספר טלפון: 03-7450503.

 מספר פקס:  03-6439111.

 

 כתובת משרדי מנהל הקרן - רחוב אינשטיין 40, תל אביב.

 שעות פעילות מרכז שירות הלקוחות של מנהל הקרן; 10:00-17:00.

על הפונה להגיש את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים לשם בירור פנייתו, ובהם אסמכתאות וראיות התומכות בפנייתו, לרבות אישור אחזקה/בעלות בקרנות הנאמנות שבניהול מנהל הקרן.

 

לוחות זמנים:

- הפונה יקבל אישור על קבלת הפניה תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הפניה אצל מנהל הקרן.

- הממונה על פניות הציבור של מנהל הקרן ימסור לפונה תשובה בכתב תוך 21 ימי עסקים מיום קבלת הפניה. עם זאת, מנהל הקרן רשאי להאריך את מתן המענה בתקופה נוספת, בת 14 ימי עסקים נוספים, מתום 21 ימי העסקים האמורים, וזאת מטעמים מיוחדים שיתועדו.

  יובהר, כי המענה לפניות הציבור אינו כולל מתן מידע בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של יחידות של קרן הנאמנות.

 

 

 

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום) תשס"ח 2007

"דרגת חשיפה מרבית למניות" - ערך המבטא את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, בערכו המוחלט, לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, לפי הפירוט הבא: 0 - ללא חשיפה, 1- עד 10 אחוזים, 2 - עד 30 אחוזים, 3 - עד 50 אחוזים, 4 - עד 120 אחוזים, 5 - עד 200 אחוזים, 6 - מעל 200 אחוזים.

"דרגת חשיפה מרבית למטבע חוץ" - ערך המבטא את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למטבע חוץ, בערכו המוחלט, לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, לפי הפירוט הבא: 0 - ללא חשיפה, A - עד 10 אחוזים, B - עד 30 אחוזים, C - עד 50 אחוזים, D - עד 120 אחוזים, E - עד 200 אחוזים, F - מעל 200 אחוזים.

"מידת החשיפה" - שווי נכס המוחזק בקרן, בצירוף שווי הנכסים וההתחייבויות שהפעילות בנגזרים על אותו נכס שקולה להם, הנקבע בדרך המקובלת למדידתו.

"שיעור חשיפה"- מידת חשיפה מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

"!" - סימן הקריאה "(!)" בשם הקרן משמעו כי על פי מדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה [אג"ח בדירוג נמוך מ- (-BBB) או דירוג מקביל לו או שאינה מדורגת כלל].בשיעור העולה על שיעור החשיפה של הקרן למניות כאמור בפרופיל החשיפה של הקרן.


אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהיא. אין בתשואות הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רשיון על פי דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיף הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידיים.

 

פגישה אישית
נציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

120x600_stairs