תנאי שימוש באתר
אפסילון בית השקעות בע"מ ו/או חברות הבת שלה לרבות אפסילון ניהול תיקי השקעות בע"מ, אפסילון ניהול קרנות נאמנות ( 1991 ) בע"מ ואפסילון חיתום והנפקות בע"מ(להלן ביחד ו/או לחוד – "אפסילון") מאפשרות גישה לאתר האינטרנט (להלן – "האתר") ושימוש בו בכפוף לתנאים הבאים.
2 .השימוש באתר בפועל מהווה הסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת מצד המשתמש לתנאי השימוש המפורטים להלן – ללא כל הגבלה או הסתייגות.
3 .אפסילון עוסקת, בין היתר, בניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות נאמנות, חיתום והנפקות ועוד.
4 .מובהר כי האמור באתר אינו מהווה שיווק השקעות ו/או ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או תחליף לשיווק כאמור ו/או ייעוץ מס, בכפוף להוראות הדין והמתחשבים בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.
5 .אין לראות באמור באתר זה התחייבות של אפסילון להשגת תשואות עודפות.
6 .אפסילון נוקטת באמצעים סבירים על מנת לוודא כי המידע והנתונים המופיעים באתר הינם נכונים, מבוססים ואמינים, על אף זאת, אפסילון אינה מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את התאמתו לכל צורך שהוא.
7 .השימוש במידע שבאתר זה הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש; ואפסילון אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לכל נזק או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר.
8 .אפסילון פעילה בכל סוגי ניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר או שניתן להגיע אליהם באמצעות קישוריות. מנהלי ההשקעות באפסילון עשויים לפעול בניירות הערך או בנכסים הפיננסיים (פעילות קניה ו/או מכירה) מעת לעת.
9 .כל מידע אשר מתייחס לקרנות נאמנות אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות הנאמנות. כל מידע אשר מתייחס לנייר ערך מסוים או לנכס פיננסי, בין אם מתפרסם באתר ובין אם ניתן להגיע אליו באמצעות קישוריות, אינו מהווה הצעה או המלצה.
10 .אין במידע האמור משום הבעת דעה כל שהיא על החברה הנסקרת במידע או על טיבם ותנאיהם של ניירות הערך הנזכרים באתר. אפסילון משתתפת בהנפקות ציבוריות ו/או פרטיות; והיא עשויה להשתתף בהנפקות של חברות שלגביהן מתפרסם מידע באתר.
11 .האתר והתכנים בו לרבות העיצוב הגרפי, שרטוטים, תרשימים, איורים, צילומים, תמונות, קטעי טקסטים, גרפיקה, מולטימדיה וכיוצא בהם מוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות אחרות (להלן – "הזכויות"). זכויות אלו הן בבעלות אפסילון ולמשתמש אין ולא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא בזכויות אלו או בתוכנן.
12 .האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה.
13 .אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות. אין להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם בכל אופן שהוא מידע מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאפסילון. אין לעשות במידע המוגן שינוי כל שהוא, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע מהימנותו או בשמה הטוב של אפסילון כבעלת זכויות במידע או של כל גורם אחר – לו יש בעלות במידע.
14 .האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו, קוד התוכנה העומד בבסיסו וכל מידע או חומר הנגישים באמצעות האתר – עומד לרשות המשתמש (AS-IS) כמות שהוא, השימוש באתר נעשה ע"י המשתמש ועל אחריותו בלבד. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שאפסילון עושה ותעשה מאמץ לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של התכנים הכלולים באתר.
15 .אפסילון אינה אחראית ולא תהיה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים כנ"ל. אפסילון לא תישא בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר, ולא תהיה אחראית לכל נזק-ישיר או עקיף, תוצאתי או אגבי – הנגרם או שייגרם עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כל שהיא מהגישה לאתר או השימוש באתר.
16 .אפסילון לא תישא בכל אחריות לכל נזק אשר עלול להיגרם כתוצאה מ-"וירוסים", יישומי תוכנה, פריצות או כל פגיעה באמצעי אבטחת המידע אותם נוקטת אפסילון.
17 .אפסילון אינה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים המקושרים לאתר (LINKS ) – ככל שיש או יהיו כאלה – באמצעות קישורים אלקטרוניים והיא לא תישא באחריות לנזקים מכל סוג שהוא – שייגרמו למשתמש עקב הסתמכות על מידע המצוי באתרים אלו.
18 .אפסילון מבהירה בזאת כי המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה משום ייעוץ, המלצה או שידול לביצוע עסקאות עם אפסילון ו/או עם כל גורם אחר. לפני ביצוע עסקה, השקעה או נטילת חבות כל שהיא בהסתמך על המידע המצוי באתר או באתרים מקושרים, אפסילון מציעה וממליצה למשתמש להיוועץ ביועץ/משווק מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. בכל מקרה המשתמש מסכים ומודע לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשית עפ"י שיקול דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית.
19 .ידוע למשתמש והמשתמש מסכים לכך שאפסילון, בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"ה-1981 ,ולהוראות כל דין - תעביר מידע אודות המשתמש לכל צד שלישי שהוא, ככל שהדבר יידרש ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי של אפסילון. המשתמש מסכים שאפסילון תעשה שימוש במידע אודותיו.
20 .אפסילון שומרת לעצמה הזכות להסיר, לתקן, לשנות או להוסיף כל חלק מהמידע המצוי באתר ע"י עדכון האתר מעת לעת – במועדים שיקבעו ע"י אפסילון – ולצורך כך, גם להפסיק את פעילותו של האתר מפעם לפעם לצרכי תחזוקה. למשתמש אין ולא תהיה כל טענה כלפי אפסילון בגין פעולות מסוג זה.
21 .המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין אפסילון כל קשר או יחסים החורגים מן האמור במפורט בתנאי שימוש אלה.
22 .בכל מקרה של סתירה בין המידע שהתקבל במהלך השימוש באתר לבין המידע המצוי במשרדי אפסילון, בין אם במסמכיה הרשמיים ובין אם נמסר בכתב או בעל- פה ע"י עובדי אפסילון, ייחשב כמחייב המידע המצוי במשרדי אפסילון, במסמכיה הרשמיים או שנמסר ע"י עובדי אפסילון.
23 .אפסילון תפעל כמיטב יכולתה עפ"י שיקול דעתה על מנת להגן על פרטיותו של המשתמש. אפסילון תנקוט באמצעים סבירים כדי לא לחשוף מידע אודות המשתמש, אלא אם התיר זאת המשתמש בעצמו. למרות האמור לעיל, אפסילון רשאית לחשוף ו/או לגלות את זהות ופרטי המשתמש במידה וזה עשה שימוש לא חוקי במידע ו/או אם אפסילון תידרש לעשות זאת ע"י רשות מוסמכת.
24 .הוראות ותנאים אלה ניתנים לשינוי ע"י אפסילון בכל עת ללא התראה מראש. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי אפסילון בקשר עם כך.
25 .כל מקום בתנאים אלה שנאמר אפסילון, הכוונה גם לכל החברות שבקבוצת אפסילון בית השקעות בע"מ וכל העובדים, המנהלים ונושאי המשרה.
מדיניות פרטיות ואבטחת מידע
פרטיות הלקוחות ומבקרי אתר האינטרנט חשובים ביותר לחברת אפסילון.
באתר האינטרנט של החברה נאסף מידע כללי כגון – מספר המבקרים, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים ומשך הזמן שארך הביקור.
המידע הכללי על המבקרים באתר נאסף עבור שיפור השירותים הניתנים באמצעות האתר.
המידע שנאסף בחלקו הציבורי של האתר הינו אנונימי ולא ניתן לשייך אותו לזהות הלקוח, אולם חלק מהמידע עשוי להיות בעל אופי אישי, ככל שיסופק ביוזמת המבקרים, כגון: שם ושם משפחה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכיו"ב. חברת אפסילון תקבל מידע אישי זה כאשר מבקר האתר מספק אותו מרצונו החופשי בעת בקשה ליצירת קשר עמו לגבי אחד מהשירותים שמספקת אפסילון באתר או כשמתבקש מידע נוסף טרם הסכמתו להשתמש באחד משירותים אלו, על ידי אחד מנציגי אפסילון.
המידע שנאסף בכניסה מוצפנת ומאובטחת ל"אזור האישי" של לקוחות החברה אינו אנונימי, וישמר במתכונת תאריך ושעת ביקור.
על אף האמור לעיל, קיימים סיכונים, בהתייחס לפרטיות והגנה על המידע, ולכן אפסילון משקיעה מאמצים ומשאבים בשמירה והגנה על פרטיות לקוחותיה, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובאמצעות שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.
אבטחת המידע כוללת, בין היתר, אימות זיהוי הלקוח המבקש לגשת לנתוניו האישיים והצפנת נתוניו האישיים באמצעות שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.
לאור זאת, לפני קבלת שירותים הכרוכים בשימוש במידע אישי, יתבקש הלקוח לציין פרטי זיהוי אישיים, ולעבור הליך זיהוי ואימות כתנאי לקבלת השירות. ההתקשרות בין תוכנת דפדפן האינטרנט של הלקוח ובין שרתי החברה מתבצעת בצורה מוצפנת ומאובטחת תוך שימוש בשיטות העומדות בסטנדרטים ותקנים הנהוגים בארץ ובעולם באתרי האינטרנט, ואשר מטרתם למנוע חשיפת המידע האישי, המועבר ברשת האינטרנט, בפני גורמים זרים, ובכך להגן על פרטיות הלקוח. השיטות מבוקרות ומתעדכנות תקופתית, כך שלקוחות החברה יקבלו את ההגנה הטובה ביותר האפשרית מפני שימוש שלא כדין במידע. עם זאת, ייתכנו סיכונים שונים במסגרת השימוש באתר, הכוללים בין היתר: מתקפות סייבר, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, יישומי תוכנה, חשיפה ו/או גילוי מידע מתוך מאגרי מידע לצד ג', התחזות, טעויות, תקלות, השבתה, גילוי ו/או שינוי מידע ע"י מי שאינו מורשה לכך ויוצב'. אפסילון ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי המניות ו/או עובדיה ו/או נושאי המשרה בה לא יהיו אחראים לכל נזק או הפסד ו/או הוצאה העלולים להיגרם למשתמש בגין ו/או בקשר עם השימוש באתר.
ככל שקיימים פרטים או נתונים שגויים באתר, ו/או ידוע על מקרה של פגיעה בפרטיות של אדם ו/או אם יש דרישה להסיר שם מרשימות התפוצה של החברה, בבקשה ליצור עימנו קשר ב- 6858.*
במידה ומתעורר חשד כי בוצעה פעולה בלתי חוקית או ניסיון כלשהו לבצע פעולה כלשהיא, העלולה להוות פגיעה בפרטיות או באבטחת מידע אישי, נודה על עדכוננו בדבר.
אפסילון שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות הגנת הפרטיות. עדכונים כאלה יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב במועד פרסומם. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה או ממדיניות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה.