מילון מונחים קרנות נאמנות

א'

אג"ח קונצרני
חברות רבות בוחרות לגייס כספים לצורך מימון פעילותן באמצעות הנפקת אג"ח, לרוב בנוסף להנפקה של מניות. משקיעים באג"ח נהנים מקבלת תשלומי ריבית קבועים תקופתיים מהמנפיק. עם זאת, בשונה ממניות, למשקיעים באג"ח אין זכויות נוספות ואין הם משתתפים בניהול החברה המנפיקה.

השקעה באיגרות חוב צפויה להיות פחות רווחית לעומת השקעה במניות, אך גם פחות מסוכנת ממנה. במצב בו החברה נקלעת לקשיים ונכנסת לפירוק, לבעלי האג"ח יש עדיפות על בעלי המניות.

מידע נוסף בנושא אג"ח קונצרני >

אגד קרנות
קרן המספקת השקעה בסל קרנות נאמנות, על פי בחירת מנהל אגד הקרנות, כאשר המשקיע משלם דמי ניהול על נייר ערך אחד בלבד.

מדיניות ההשקעה באגד קרנות מחייבת אחזקה של לפחות 75% בקרנות נאמנות, והשקעה שאינה עולה על 25% בכל אחת מהקרנות.

אגד הקרנות מאפשר פיזור גבוה יותר מזה של השקעה בקרן יחידה.
 
ב'

ביטא
מבטא את סיכון הקרן ביחס לתיק השוק ובוחן דפנסיביות (קטן מ1-) או אגרסיביות
(גדול מ1-) של הקרן ע"י רגרסיה בין פרמיות הסיכון של הקרן וזו של תיק השוק.
 
ד'

דמי מנהל/ניהול
השכר השנתי שמקבל מנהל הקרן מתוך נכסי הקרן בגין ניהול הקרן. השכר מחושב כשיעור מהשווי השנתי הממוצע של נכסי הקרן כפי שמחושב למטרת קביעת מחיר יחידה.

דמי נאמן
שכר נאמן קרן הנאמנות הנקבע בהסכם המופיע בתשקיף הקרן. שכר זה מנוכה משווי נכסי הקרן. ושער קרן הנאמנות המתפרסם מדי יום מגלם בתוכו את דמי הנאמנות.
 
י'

יחידות הקרן
הקרן מחולקת ליחידות אשר כל אחת מהן מקנה זכות שווה בקרן. ההשקעה בקרן נעשית באמצעות רכישת יחידות השתתפות. ערך היחידה נגזר מסך שווי הקרן וממספר היחידות שהונפקו.
 
מ'

מדד שארפ
המדד פותח ע"י פרופסור ויליאם שארפ מאוניברסיטת סטנפורד. המדד משווה בין התשואה לסיכון (סטיית תקן) של הקרן.

ככל שמדד שארפ המחושב לקרן גבוה יותר, כך התשואה הניתנת לכל יחידת סיכון (סטיית תקן) גבוהה יותר.

המדד הנפוץ ביותר לבדיקת הביצועים של קרנות נאמנות. מדד שארפ מחושב על ידי חלוקת התשואה שמעל הריבית חסרת הסיכון בסטיית התקן של הקרן. במילים אחרות, מדד שארפ מחשב את ה- "תשואה ליחידת סיכון" כאשר הסיכון נמדד על ידי סטיית התקן. ככל שהתשואה גבוהה יותר יעלה ערכו של מדד שארפ, וככל שסטיית התקן גבוהה יותר ירד ערכו של מדד שארפ.
בעצם לוקחים תשואה (של קרן) לזמן נתון, מחסרים ממנה את הריבית חסרת הסיכון, ואת התוצאה מחלקים בסטיית תקן.
לדוגמא - קרן שעשתה 3 אחוז מתחילת השנה, בסטיית תקן של 1.5:
התשואה היא 3, מחסרים ממנה 2 אחוז (2% זאת התשואה שמק"מ ל-5 חודשים היה נותן בזמן הזה,
והיא התשואה חסרת-הסיכון); ואת התוצאה [ = 1] מחלקים ב-1.5.

התוצאה שקיבלנו היא 0.67 כלומר - מדד שארפ של קרן זו הוא 0.67.

כל תוצאה מתחת ל-1 היא לא טובה, וברור שתוצאה מתחת ל- 0 היא גרועה. זה קורה כאשר התשואה
היא שלילית או למעשה כאשר היא נמוכה מזו של המק"מ/ מדד שארפ מעל 1 הוא "טוב" וכמובן כמה שיותר גבוה יותר טוב.

מחיר רכישה
המחיר שישלם הרוכש עבור יחידות הקרן. ההפרש בין המחיר היסודי לשער הרכישה נקרא "שיעור ההוספה" שהיא עמלה המשולמת למנהל הקרן כחלק מהרווח שלו.

מנהל הקרן
חברה בעלת רישיון ניהול קרנות נאמנות מטעם רשות ניירות ערך, הפועלת בהתאם לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, והתקנות שהותקנו מכוחו.
 
נ'

נאמן
שתפקידו לפקח על מנהל הקרן ולוודא שההשקעה מבוצעת על פי החוק והתשקיף.
 
ס'

סטיית תקן
אחד ממדדי הסיכון של קרן נאמנות. סטיית תקן מייצגת את פיזור התפלגות התשואות של קרן הנאמנות ביחס לתשואה הממוצעת שלה. ככל שסטיית התקן של קרן נאמנות גבוהה יותר, כך התנודתיות שלה גבוהה יותר ונחשבת למסוכנת יותר.
 
ע'

עמלת הפצה
סכום המשולם על ידי מנהלי הקרנות למפיצים כדוגמת בנקים.

ערך פארי
הערך הנוכחי של איגרת חוב, הכולל את שווי הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה (אם היא צמודה למדד), שנצברו באג"ח עד לאותו היום.
 
פ'

פרופיל חשיפה
פרופיל חשיפה או באנגלית exposure profile הינו סימול בתחום ההשקעות המציין את מידת החשיפה של קרן נאמנות לאפיק מנייתי (סימול במספרים 0 עד 6) ולמטבע חוץ (סימול באותיות A עד F).

סימול זה המופיע בשם של כל קרן מאפשר למשקיע לדעת מייד מה החשיפה של הקרן למניות ולמט"ח ולהשוות את ביצועיה עם קרנות בעלות מדיניות השקעה דומה.

להלן פירוט הערכים המבטאים את שיעור החשיפה המרבי של קרן הנאמנות למניות, בערכו המוחלט, לפי מדיניות ההשקעות של הקרן.
להלן פירוט הערכים המבטאים את שיעור החשיפה המרבי של קרן נאמנות
למט"ח, בערכו המוחלט, לפי מדיניות ההשקעות של הקרן

לדוגמה הקרן:
קרנית (2D) תיק 15 פרימיום

הערך 2- מבטא שיעור חשיפה מרבי עד% 30 של הקרן למניות.  

הערך D- מבטא שיעור חשיפה מרבי של עד 120 אחוזים של הקרן למטבע חוץ
 
ק'

קרן אג"חית
קרן המתחייבת בתשקיפה להשקיע לפחות 75% מנכסיה באפיק האג"ח. קרנות אג"ח נחלקות לפי סוג אגרות החוב בו הן משקיעות: למשל, קרן המתמחה באג"ח שהונפקו ע"י הממשלה (אג"ח מדינה) או אג"ח שהונפקו ע"י חברות (אג"ח קונצרני) או בכל סוג אג"ח שהוא (אג"ח כללי).

קרן כספית
קרן כספית (Money market fund) הנה קרן להשקעות קצרות טווח - עד 90 יום. מטרתן של הקרנות הכספיות הוא לתת אלטרנטיבה לפיקדונות בבנקים, המניבים תשואות זעומות ביותר. כאשר אנו רוצים להפקיד סכום כסף לטווח קצר ריבוי העמלות גורם להשקעה במק"מ להיות לא אפקטיבית וכאן נכנסות לתמונה הקרנות הכספיות. בטווחים קצרים הן יכולות לתת לנו תשואה שנתית גבוהה יותר ממק"מ ופק"מ למרות שאנו משתמשים בקרן לטווח קצר בלבד. בנוסף אנו נהנים גם מהכנסה בטוחה, שכן הקרן הינה נטולת סיכון ובטוחה כמו המק"מ והפק"מ.
 
קרן מנייתית
קרן שבה לפחות מ-50% מנכסי הקרן מושקעים באפיקים מנייתיים. ההשקעה יכולה להיות מדדית (מדד היתר, מדד תל אביב 25) או על פי ענפים (נדל"ן, טכנולוגיה ועוד).

קרן מתמחה
לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באפיק שבו היא מתמחה, ונקבעת על פי ממוצע אחזקותיה ב- 18 החודשים האחרונים.

קרן סגורה
קרן המנפיקה לציבור מספר מוגבל של יחידות. כאשר מכסת היחידות מתמלאה, היא אינה רשאית להנפיק יחידות חדשות, למעט חלוקת הטבה.

מנהל הקרן רשאי למכור יחידות נוספות במידה וישנם פדיונות בקרן. בקרן זו אין זכות אוטומטית לפדיון היחידות אלא רק במועד פירוק הקרן. יחידות הקרן נסחרות בבורסה.

קרן פתוחה
קרן המנפיקה מס' לא מוגבל של יחידות (במקרים חריגים יש הגבלה על מספר היחידות המקסימלי), ישנה יכולת פדיון בכל עת והיחידות עצמן אינן נסחרות בבורסה.בפועל יוצא הפעילות בקרן פתוחה מתנהלת כולה בשוק הראשוני.

קרנות נאמנות
קרן נאמנות היא הסדר שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם. קרן נאמנות מנוהלת על ידי מנהל הקרן. כל משקיע רשאי לרכוש יחידות השתתפות של הקרן ואחר כך לפדות אותן, כולן או מקצתן, לפי המחיר שלהן סמוך למועד הרכישה או הפדיון. הקרן פועלת על פי הסכם נאמנות שפרטיו פורסמו באמצעות תשקיף. קרן הנאמנות משקיעה לפי מדיניות השקעה, הנקבעת מראש וניתנת לשינוי מעת לעת, לאחר שמתריעים על כך בפני החברים המשקיעים בקרן. ישנם סוגים רבים של קרנות נאמנות, מהן מנייתיות אשר מדיניות ההשקעה שלהן קובעת כי על מנהליהן להשקיע שיעור מסוים מסך הנכסים שלהן במניות.

ההשקעות לפי סוגי המדיניות של הקרן יכולות להשתייך לסקטורים שונים בתחומי המסחר והכלכלה (כללי, ענפים, מדדים, אופציות, אג"ח להמרה וכו') וחלק מהן המתמקדות באפיקי השקעה אחרים, כגון מק"מ, אג"ח צמודות מדד, אג"ח במט"ח ועוד. עקב כך קרן הנאמנות מתאימה למספר רב של סוגי לקוחות וניתן להתאים את קרן הנאמנות לאופי ההשקעה/רמת הסיכון.
 
ר'

רפורמת בכר
רפורמת בכר, הנקראת על שמו של מנכ"ל משרד האוצר דאז, ד"ר יוסי בכר,  קבעה כי על הבנקים, אשר החזיקו בבעלות על עיקר הנכסים של קרנות הנאמנות וקופות הגמל בישראל , למכור את האחזקות שלהם בנכסים הללו.  רפורמת בכר היוותה מפנה דרך חשוב בעתידה של תעשיית קרנות הנאמנות בישראל, משום שמעתה יש לשער שהייעוץ שיתקבל בסניפי הבנקים ללקוח הישראלי יהיה פחות מוטה לעבר המלצה לרכישת קרנות, אשר היו בעבר באחזקת הבנק.
ת'

תשקיף
הצעת יחידות הקרן לציבור נעשית תשקיף. התשקיף הינו מסמך הכולל מידע מפורט אודות הקרן, כנדרש עפ"י חוק.