קוד אתי


הקוד האתי של קבוצת אפסילון
 

 1.  מבוא
אפסילון בית השקעות בע"מ אפסילון ניהול תיקי השקעות בע"מ, אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מ, אפסילון חיתום והנפקות בע"מ, כור תדיראן גמל בע"מ, אפסילון מכשירים פיננסים בע"מ אפסילון תכנון פיננסי בע"מ

(להלן ביחד: "החברה" או "אפסילון"),
מאמינה כי הערכים של אמינות, הגינות, מקצועיות, יושרה, כיבוד הוראות הדין, מחויבות לשמירה על כבוד האדם, מתן הזדמנות ויחס שווה ללא הבדל דת, עדה, גזע ומין, הינם ערכים בסיסיים העומדים ביסוד פעילותה העסקית וקשריה של החברה עם בעלי מניותיה, שותפיה, עובדיה, נושאי משרה בה, ספקים, מתחרים, לקוחות, נושים, רשויות הממשל והקהילה בכללותה. מיצובה של אפסילון כחברה מובילה וקיומה לטווח ארוך נשענים במידה רבה על הערכים הנזכרים לעיל.

מטרות קוד אתי זה הינן לעגן את ערכי היסוד הבסיסיים על פיהם, בין היתר, פועלת החברה במערך של כללי התנהגות מחייבים לנושאי המשרה בה, למנהליה ולעובדיה (יחד, להלן בקוד זה: "העובדים" או "עובדי החברה") ולקדם בקרב עובדי החברה ערכים של ציות, משמעת וכיבוד הוראות הדין והרגולציה בכלל ובתחומי פעילות החברה בפרט.

החברה מקפידה ומנחה את עובדיה לשמור, לקיים ולכבד את החוק ולציית בצורה מלאה ומוחלטת להוראותיו בכל תחום בו החברה פועלת. כמו כן, קוד אתי זה אינו מסתפק בקיום הוראות החוק גרידא, אלא אף כולל נורמות רחבות יותר של התנהלות.

יובהר ויודגש, כי קוד אתי זה אינו מהווה מדריך ממצה ומפורט לכל המצבים בהם העובדים עשויים להיתקל במסגרת עבודתם או פעילותם בחברה. זאת ועוד, העקרונות והכללים הקבועים בקוד אתי זה גם אינם המקור הבלעדי לכללי ההתנהגות של עובדי החברה. לפיכך, בשמירה ויישום עקרונות קוד אתי זה יש להפעיל שיקול דעת סביר וראוי, וליישמו ביחד עם הוראות החוק והנהלים הרלוונטיים.

1. 2.   זכויות עובדים
החברה רואה בהון האנושי מרכיב מרכזי בהצלחתה, ופועלת על מנת שההון האנושי שלה יורכב מעובדים מהימנים ובעלי יכולת אישית וכישורים מקצועיים מתאימים. החברה מחויבת לשמירה על זכויות עובדיה, ומקפידה כי תנאי עבודתם ופעילותם יהיו הולמים וכי זכויותיהם על פי דין תכובדנה.
 

1 .3. קיום הוראות החוק
על עובדי החברה לכבד את החוק ולציית בצורה מלאה ומוחלטת להוראותיו בכל תחום בו החברה פועלת. עובדי החברה אינם רשאים להפר או לגרום שהחברה תפר הוראות חיקוק כלשהו. במסגרת פעולתם ותפקידם בחברה, על עובדי החברה לפעול תוך שיקול דעת סביר וראוי בהתאם להוראות החוק, התקנות, ההנחיות המחייבות של הרשויות הרלוונטיות, הכללים המקצועיים והנהלים הרלוונטיים בנושאים המטופלים על-ידם, ובמידת הצורך, וככל שנדרש, לבקש את עצתם ובדיקתם של גורמים מקצועיים.

הכללים שבקוד זה אינם מחליפים את חוקי המדינה או כל חוק של מדינה אחרת החל על פעילותה של החברה, אך הנהלת החברה מתייחסת לכללים אלה כחלק מכללי העבודה/המשמעת בחברה החלים על כל העובדים. עובד שיימצא מפר את הכללים ייחשב כמי שהפר את חובותיו כעובד החברה, והחברה תנקוט באמצעים שייראו לה בגין הפרה זאת, כולל הפסקת עבודתו בחברה.
 

1 .4. מניעת ניגודי עניינים
על עובדי החברה לנהוג בתום לב ולפעול לטובת החברה, ובכלל זה להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בחברה לבין מילוי תפקיד אחר שלהם (ככל שישנו) או לבין ענייניהם האישיים.

הואיל ואין אפשרות לחזות מראש את כל המצבים בהם עלול להיווצר ניגוד עניינים, על העובדים לגלות זהירות ורגישות לעניין חשוב זה. כמו כן, ניגודי עניינים עשויים להיות מעורפלים ולא חד משמעיים. לפיכך, בכל מקרה של ספק על העובדים להיוועץ עם הממונים עליהם בחברה. על עובד החברה הנתקל במקרה של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, להודיע על כך לאלתר לממונה עליו, ליועץ המשפטי ו/או למבקר הפנימי, ובמקרה של דירקטור – ליו"ר הדירקטוריון.
 

1 .5. איסור על ניצול הזדמנויות עסקיות של החברה
על עובדי החברה להימנע מניצול הזדמנות עסקית העומדת בפני החברה וכן להימנע מלעשות שימוש במידע שהגיע אליהם במסגרת עבודתם או תפקידם בחברה, והכל – בין במטרה להשיג טובת הנאה לעצמם ובין במטרה להשיג טובת הנאה לאחר. כמו כן, על עובדי החברה להימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי החברה.
 

1 .6. הגנה על רכוש החברה והבטחת שימוש נאות במתקניה
על העובדים לשמור על נכסי החברה ולעשות בהם שימוש נאות למטרות החברה בלבד. חל איסור על העובדים להשתמש ברכוש החברה, אלא במסגרת תפקידם בחברה ולשם קידום מטרותיה או אלא אם הותר מפורשות על ידי החברה.

כל עסקה לפי עניינה, היקפה ואופיה טעונה אישור ברמת הניהול המתאימה. על כל אחד מן העובדים האחראי לרכישה ומכירה של נכסים בשם החברה, או המורשה להתחייב בשמה, להשתמש בסמכות ובאחריות שניתנו בידיו בשיקול דעת סביר, ולא לחרוג מהסמכויות שהוקנו לו.
 

1 .7. איסור מתן וקבלת הטבות
החברה אוסרת על מתן או קבלת תשלומים ו/או טובות הנאה ו/או הטבות אחרות, מכל סוג שהוא, על ידי החברה או עובד החברה לידי או מידי כל אדם, לקוח, נציג מדינה או גוף אחר.

בהתייחס לאמור לעיל, על עובדי החברה לדווח לממונה עליהם, ובמקרה של דירקטור – ליו"ר הדירקטוריון, בכל מקרה של קבלת הצעה לטובת הנאה כאמור לעיל.

מתנות או תשורות עסקיות סמליות מקובלות, כגון: יומן שנתי, מחזיקי מפתחות, קופסת פתקים ודומיהם, ששווים הכספי נמוך וניתן לסווגם במסגרת יחסי הציבור של מעניק המתנה - ניתן לקבל. אולם, כל מתנה שחורגת מהפריטים הנ"ל חל איסור מפורש לקבלה כדי שלא תיווצר אפילו למראית עין מחויבות כלשהי לכאורה של העובד מקבל המתנה כלפי נותן המתנה. במקרים של ספק יפנה העובד אל הממונה על הקוד האתי ויקבל את הנחייתו.
 

1 .8. התנהגות פוגעת או מטרידה
מדיניות החברה היא לאסור כל התנהגות פוגעת או מטרידה מצד עובדיה כלפי כל אחד אחר; כגון: הצעות מיניות מגונות, הערות על רקע אתני, דתי או גזעני, או כל הערה או התנהגות אחרת שלא על בסיס עסקי שעלולה לגרום אי נוחות לאחרים הבאים במגע עם החברה. מדיניות החברה היא ליצור לעובדיה סביבת עבודה מוגנת ונעימה, נקיה מכל הטרדה על רקע מיני או על כל רקע אחר, למנוע ניצול סמכות באופן שיש בו כדי לפגוע, וליצור יחסי עבודה בלתי שוויוניים.

הדירקטוריון וההנהלה מעודדים את עובדי החברה לדווח מיד על כל התנהגות בלתי נאותה או מטרידה. הטרדה מינית פוגעת בכבודו ובפרטיותו של הנפגע, גורמת לעיוות השוויון בין המינים, פוגעת ביחסי העבודה ובסביבת העבודה ועומדת בסתירה מוחלטת למדיניות החברה. עובדי החברה נדרשים לדבוק במדיניות החברה בעניין זה כנדרש על פי החוק ותקנותיו וכן בהתאם לנוהל החברה בנושא.
 

1 .9. הממונה על הקוד האתי
דירקטוריון החברה מינה את סמנכ"ל הרגולציה של קבוצת אפסילון, עו"ד ארז קריוף, כממונה על הקוד האתי בחברה. הממונה עומד לרשות אנשי החברה בהכוונה, בהדרכה, בהנחיה ובעצה בכל הכרוך בהתנהגות נאותה על פי כללי הקוד האתי ועל פי רוחו.
 

1 . 10. איסור שימוש במידע פנים
אפסילון נשלטת על ידי IDB חברה לפיתוח בע"מ אשר הנה חברה ציבורית אשר ניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. כמו כן, חברות מוחזקות רבות של IDB חברה לפיתוח בע"מ, הן חברות ציבוריות אשר ניירות ערך שלהן נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ו/או בבורסות אחרות. החברה ועובדיה מחויבים לקיים באופן מלא את הוראות הדין בעניין עסקאות בניירות ערך ובעניין הגבלת השימוש במידע פנים, לרבות בהתאם להוראות נוהל החברה בהקשר זה.
 

1 .11.  שמירת רשומות
יש לשמור את כל הספרים, הדוחות, ההצהרות והרשומות הכספיות והאחרות של החברה כך שישקפו נאמנה את העסקאות שעורכת החברה ואת מצב עסקיה, בהתאם לדרישות החוק ומערכות הבקרה הפנימיות של החברה. אין לרשום בספרי החברה מידע בלתי מדויק או מטעה, ואין להחזיק או לנהל כספים ונכסים של החברה באופן שיהיו נסתרים או בלתי מדווחים. על העובדים לקיים את נהלי החברה, כפי שיהיו מעת לעת, ביחס לשמירת רשומות.
 

1 .12. שמירת סודיות
ככלל, עובדי החברה מחויבים לשמור בסודיות מידע שהגיע לידיהם במהלך או עקב עבודתם או מכוח מעמדם או תפקידם בחברה, ככל שלא פורסם לציבור על-ידי החברה.
 

1. 13.   דיוק דיווחים, רשומות וחשבונות
13.1. עובדי החברה ו/או מנהליה אחראים לדיוק תיעודיהם, כרטיסי השעות והדיווחים שלהם. מידע מדויק הוא חיוני ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה החוקיות והחוזיות, כמו גם להתחרות בשוק ביעילות. התיעודים וספרי החשבונות בחברה צריכים לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר ולשקף את טבען האמיתי של העסקאות שהם מתעדים. חל איסור על השמדת תיעודים, ספרי חשבונות ו/או מסמכים אחרים, אלא בהתאם למדיניות שמירת המסמכים של החברה.

13.2. חל איסור על מי מעובדי ו/או מנהלי החברה ליצור מסמכים, דיווחים, ו/או תיעודים כלכליים או דיגיטליים כוזבים או מטעים בכל הנוגע לעסקי החברה. כמו כן, אסור  לאף בעל תפקיד בחברה להורות לעובד לעשות כן. לדוגמה, דיווחי הוצאות צריכים לתעד במדויק הוצאות שאכן הוצאו, בהתאם למדיניות החברה. חל איסור על מי מעובדי ו/או מנהלי החברה להמציא ו/או ליצור חשבוניות מס "כוזבות", או כל מסמך מטעה אחר, כמו גם  השתמש בזהויות, מכירות, רכישות, שירותים, הלוואות או הסדרים כלכליים כוזבים לכל תכלית בקשר עם החברה. על עובדי החברה ומנהליה לפעול בכל עת בהתאם לעקרונות החשבונאות המקובלים ונהלי החברה הפנימיים בכל הנוגע לדיווחיה הכספיים.
 

1. 14.   תכנית אכיפה פנימית - עמידה בהוראות הדין וקיום הוראות נוהלי החברה
14.1.     החברה אימצה תכנית אכיפה פנימית. על עובדי החברה ליישם את הוראות תכנית האכיפה הפנימית ולפעול בהתאם לה.

14.2. מי מעובדי החברה ו/או מנהליה, אשר לא יפעל בהתאם להוראות הדין החלות על פעילות החברה ועובדיה ו/או על פי נהלי העבודה של החברה ו/או תוכנית האכיפה ו/או הוראות הסכם העבודה, חושף עצמו להליכי שימוע/פיטורים.

14.3. מבלי לגרוע מסמכויות החברה בהתאם להוראות כל דין ואף מבלי להידרש להליכים הנובעים מתכנית האכיפה הפנימית, הפרה של נהלי החברה, המפורטים בנוהל זה עלולה להוביל לנקיטת אחד או יותר מן האמצעים הבאים, כפי שיוחלט:
  1. נזיפה;
  2. התראה;
  3. פיטורים, לרבות תוך שלילת פיצויי פיטורים ו/או הודעה מוקדמת;
  4. שלילת תמריצים ומענקים ו/או דרישת שיפוי על הפסדים ונזקים – יובהר, כי אמצעי זה  יכול להצטרף לכל אחד מהאמצעים שלעיל.
14.4. מעבר ומבלי למעט מן האמור לעיל יצוין, כי הפרה של ההוראות המחייבות גם עשויה להביא ליידוע הרשויות הרלוונטיות ו/או לנקיטה בתביעה אזרחית.
 

1. 15.  אחריות לקיום התנהגות נאותה - מנגנוני דיווח
15.1. החברה מפעילה מנגנונים לטיפול בדיווחים ו/או תלונות עובדים, ביניהם מנגנון "קו חם" – מנגנון דיווח בעילום שם, זאת על מנת לאפשר לעובדי החברה:
  1. להתייחס באופן אנונימי (אם בחר העובד בפנייה אנונימית), מבלי לחשוש מעונש, להפרות פוטנציאליות או קיימות של הוראות הדין החלות על החברה ו/או על מי מעובדיה, על ידי מי מעובדיה או מנהליה.
  2. לקבל עצה או סיוע לפני קבלת החלטות אשר ייתכן והינן בעלות השלכות חוקיות או אתיות.
15.2. על עובד החברה הנתקל במצב בו הינו סבור כי הוא אועובד אחר בחברה הפר, מפר או עומד להפר הוראה מהוראות קוד אתי זה ו/או הוראות החוק ו/או הנחיות הרשויות המוסמכות, לרבות במקרים של חשד להתנהגות לא אתית, חשד למעילות והונאות, או חשש לכשל במערך הבקרה הפנימית, בקרת החשבונות בחברה או נוהלי החשבונאות בחברה, לדווח על כך לאלתר לממונה על הקוד האתי ו/או למבקר הפנימי. מדיניות החברה אוסרת לנקוט בצעדי גמול כנגד עובד החברה שדיווח כאמור, בתום לב. כל השיחות והמכתבים – בין אם אלקטרוניים ובין אם עלגבי נייר– יטופלו באופן דיסקרטי, כפוף לכל דין.

15.3.  החלופות לאופן הדיווח לממונה על הקוד האתי, בין באופן גלוי ובין באופן אנונימי:
  1. באמצעות הדואר: מר ארז קריוף אפסילון בית השקעות איינשטיין 40 תל אביב
  2. באמצעות אימייל: erez@epsilon.co.il
  3. באמצעות תיבת קו חם, הממוקמת במשרדי החברה.

1. 16.  כללי הקוד האתי הינם חלק בלתי נפרד מתנאי ההעסקה
עם אימוץ הקוד האתי בחברה מהווים כללי הקוד האתי חלק בלתי נפרד מתנאי ההעסקה של כל עובד בחברה.