גילוי נאות


בהתאם לסעיף 16א(א)12 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה - 1995 (להלן:"חוק הסדרת העיסוק"), אפסילון בית השקעות (להלן: "אפסילון בית השקעות") מצהירה בזאת כדלקמן:

א. כי היא ועובדיה, המנהלים תיקי השקעות, הינם בעלי רישיון כדין, וכי למיטב ידיעתה של אפסילון בית השקעות, לא מתנהלים נגדה ו/או נגד עובדיה, המנהלים תיקי השקעות, הליכים לביטול רישיון או התלייתו.

ב. כי אינה חברת הבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן: "הבורסה").

ג. כי היא עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינה עוסקת בייעוץ השקעות.

ד. כי היא עוסקת במישרין ובעקיפין (באמצעות הגופים המוסדיים כהגדרתם להלן) במגוון תחומי פעילות בשוק ההון ובכלל זה בהשקעה בניירות ערך ובנכסים פיננסיים עבור אחרים ועבור עצמה, בניהול קרנות נאמנות, בחיתום, בנקאות להשקעות ובפעילות בשוק ההון בישראל ומחוצה לו.

ה. כי היא קשורה לגופים הבאים (ולתאגידים בשליטתם): אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מ וקרנות הנאמנות שבניהולה, אפסילון חיתום והנפקות בע"מ, כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ, כלל פנסיה וגמל בע"מ, קופות הגמל בניהולה וקרנות הפנסיה בניהולה - מיטבית עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית ומיטבית עתודות כללית משלימה, כור תדיראן גמל בע"מ וקופות הגמל בניהולה, לרבות כל גוף נוסף בשליטתה ו/או החזקתה בין במישרין ובין בעקיפין של אידיבי חברה לפיתוח בע"מ ו/או בעלי השליטה בה (להלן – "הגופים המוסדיים") ותאגידים בשליטת אידיבי חברה לפיתוח בע"מ ובעלי השליטה בה (להלן – "קבוצת אי.די.בי"), וזאת מאחר שהחברה נמנית על קבוצת אי.די.בי (בעלת השליטה בה ובקבוצת כלל).

ו. היא בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים של הגופים המוסדיים. כמו כן, היא עשויה לקבל מהגופים המוסדיים טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם, והיא עשויה להעדיף נכסים פיננסיים, ובכלל זה קרנות נאמנות, של הגופים המוסדיים על פני נכסים פיננסיים אחרים, שאין למנהל התיקים זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לנכסים הפיננסיים של הגופים המוסדיים, וכן, כי היא עשויה לרכוש ו/או למכור ניירות ערך ונכסים פיננסיים, לרבות תעודות סל שהונפקו ו/או המנוהלים על-ידי תאגיד קשור למנהל התיקים ו/או לבעל שליטה ו/או לבעל עניין במנהל התיקים, לרבות כל תאגיד בקבוצת אי.די.בי, ו/או שהונפקו ו/או המנוהלים על-ידי תאגיד שמנהל התיקים מנהל את השקעותיו. הזיקה הינה כאמור משום שהנכסים הפיננסיים מנוהלים ו/או משווקים ו/או מונפקים על ידי הגופים המוסדיים וכן משום שמנהל התיקים או מי מהגופים המוסדיים עשויים לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים פיננסיים או בקשר עם המשך החזקתם. כמו כן החברה עשויה לקבל טובות הנאה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ביצוע עסקה, רכישה או הזמנה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים עבור הלקוח, לרבות עמלת הפצה, עמלות חיתום וניהול, שיעור הוספה ודמי ניהול.

לרשימת החברות המלאה המהוות חברות קשורות לקבוצות IDB ובעקיפין לחברות קבוצת אפסילון. לרשימת קרנות הנאמנות המנוהלות ע"י אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מ (חברה בת של החברה) ראו באתר אפסילון קרנות נאמנות.

רכישת יחידות בקרנות נאמנות על ידי גורמים מקורבים
א. סעיף 49(ג) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד - 1994 (להלן "חוק השקעות משותפות") קובע, כי גורם מקורב למנהל הקרן ("אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מ") לא ירכוש יחידות של קרן מקורבת לגורם המקורב, אלא אם התקיימו כל אלה:

1. הוא פנה למנהל הקרן וקיבל ממנו מידע בכתב בדבר סך כל יחידות הקרן ביום האחרון שקדם ליום רכישת היחידות, בדבר השיעור הכולל של יחידות הקרן המוחזקות ביום האמור בידי גורמים מקורבים ובדבר השווי הנקי של נכסי הקרן ביום האמור.

2. חלק כלשהו מיחידות הקרן מוחזק בידי בעלי יחידות שאינם גורמים מקורבים.

3. השיעור הכולל של יחידות הקרן שיוחזקו בידי כל הגורמים המקורבים, מיד לאחר הרכישה, לא יעלה על שיעור של 25%.

ב. על פי סעיף 1 לחוק השקעות משותפות, למונח "החזקה" תינתן המשמעות שניתנה לו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968.

ג. סעיף 49 לחוק השקעות משותפות מגדיר את המונחים "גורם מקורב" ו"קרן מקורבת" כדלקמן:
1. "גורם מקורב" - אדם השולט במנהל קרן, עובד של מנהל קרן, חבר ועדת השקעות של מנהל קרן, דירקטור של מנהל קרן, אדם המועסק על ידי מנהל קרן בניהול תיק ההשקעות של הקרן, עובד של אדם המועסק כאמור ותאגיד בשליטתו של כל אחד מאלה.

2. "קרן מקורבת", לגורם מקורב - קרן המנוהלת בידי מנהל קרן שבשליטת גורם מקורב או שבו הגורם המקורב עובד, מכהן או מועסק.

ד. כמו כן, סעיף 49(ב) לחוק השקעות משותפות קובע, כי גורם מקורב חייב להודיע למנהל הקרן, בכתב, על רכישת יחידות של קרן המקורבת לו או על השינוי במספר היחידות של הקרן כאמור המוחזקות בידו, ביום הרכישה או השינוי, לפי העניין.

ה. תקנה 24 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות), תשנ"ה - 1994 קובעת, כי מקורב למנהל קרן המחזיק ביחידות של הקרן, יודיע למנהל הקרן, בכתב, על מספר היחידות המוחזקות בידיו ועל כל שינוי במספרן. הודעה כאמור, תימסר למנהל הקרן לא יאוחר משני ימי עסקים שלאחר היום שבו נרכשו היחידות לראשונה או לאחר היום שבו חל שינוי במספרן. ההודעה תכלול את שם המקורב למנהל הקרן, מספר היחידות לפני ולאחר השינוי במספרן.

לתיאום פגישה אישית
במועד הנוח לכם
השאירו פרטים
ואנו ניצור קשר בהקדם:
לתיאום פגישה אישית במועד הנוח לכם, השאירו פרטים ואנו ניצור קשר בהקדם: