גילוי נאות

בהתאם לסעיף 16א(א)12 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה - 1995 (להלן:"חוק הסדרת העיסוק"),
מנהל התיקים, אפסילון ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן: "אפסילון ניהול תיקי השקעות בע"מ") מצהיר בזאת כדלקמן
:

א. כי הוא ועובדיו, המנהלים תיקי השקעות, הינם בעלי רישיון כדין,
      וכי למיטב ידיעתו של אפסילון ניהול תיקי השקעות בע"מ, לא מתנהלים נגדו ו/או נגד עובדיו, המנהלים תיקי השקעות, הליכים לביטול רישיון או התלייתו.

ב. כי אינו חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן: "הבורסה").

ג. כי הוא עוסק בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינה עוסקת בייעוץ להשקעות.

ד. כי הוא עוסק במישרין ובעקיפין (באמצעות הגופים המוסדיים כהגדרתם להלן) במגוון תחומי פעילות בשוק ההון ובכלל זה בניירות ערך ובנכסים פיננסיים,
     בהשקעה בניירות ערך ובנכסים  פיננסיים עבור אחרים ועבור עצמו
בניהול קרנות נאמנות, בחיתום, בנקאות להשקעות ובפעילות בשוק ההון בישראל ומחוצה לו.

ה. כי הוא קשור לגופים הבאים (ולתאגידים שבשליטתם): אפסילון בית השקעות בע"מ, אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מ וקרנות הנאמנות שבניהולה, אפסילון חיתום והנפקות בע"מ,
      לרבות כל גוף נוסף בשליטתה ו/או החזקתה בין במישרין ובין בעקיפין של אידיבי חברה לפיתוח בע"מ (להלן: "אי. די. בי") ו/או חברת השקעות דיסקונט בע"מ
     (להלן: "דסק"ש") ו/או בעלי השליטה בה (להלן ביחד – "הגופים המוסדיים") ותאגידים בשליטת אידיבי  ו/או דסק"ש ובעלי השליטה בה (להלן – "קבוצת אי.די.בי"),
     וזאת מאחר שמנהל התיקים נמנה על  קבוצת אי.די.בי (בעלת השליטה במנהל התיקים).

ו. הוא בעל זיקה לנכסים הפיננסיים של הגופים המוסדיים. כמו כן, הוא עשוי לקבל מהגופים המוסדיים טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם,
    הוא עשוי להעדיף נכסים פיננסיים, ובכלל זה קרנות נאמנות, של הגופים המוסדיים על פני נכסים פיננסיים אחרים, שאין למנהל התיקים זיקה אליהם,
    הדומים מבחינת התאמתם ללקוח לנכסים הפיננסיים של הגופים המוסדיים, וכן, כי הוא עשוי לרכוש ו/או למכור ניירות ערך ונכסים פיננסיים,
    שהונפקו ו/או המנוהלים על-ידי תאגיד קשור למנהל התיקים ו/או לבעל שליטה ו/או לבעל עניין במנהל התיקים, לרבות כל תאגיד בקבוצת אי.די.בי,
    ו/או שהונפקו ו/או המנוהלים על-ידי תאגיד שמנהל התיקים מנהל את השקעותיו. הזיקה הינה כאמור משום שהנכסים הפיננסיים מנוהלים ו/או משווקים ו/או מונפקים
    על ידי הגופים המוסדיים וכן משום שמנהל התיקים או מי מהגופים המוסדיים עשויים לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים פיננסיים או בקשר עם המשך החזקתם.
    כמו כן הינו עשוי לקבל טובות הנאה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ביצוע עסקה, רכישה או הזמנה של ניירות ערך או נכסים פיננסיים עבור הלקוח, לרבות עמלת הפצה, עמלות חיתום וניהול,
     שיעור הוספה ודמי ניהול.

ז. אפסילון ניהול תיקי השקעות בע"מ הינו גוף בשליטה (במישרין ו/או בעקיפין) של מר שמואל פרנקל ומר אדוארדו אלשטיין,
    ומשכך גוף קשור לקבוצת חברות אפסילון ולכל התאגידים שנשלטים או מוחזקים, במישרין או בעקיפין (ובכלל זה בשרשור) על-ידי קבוצת אי.די.בי.  ו/או חברות בשליטתה, ובין השאר, החברות הבאות:
    אי. די. בי. חברה לפתוח בע"מ, אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ, חברה לנכסים ולבנין בע"מ, חברת גב-ים לקרקעות בע"מ, חברת השקעות דיסקונט בע"מ, 
    מהדרין בע"מ, מודיעין-אנרגיה שותפות מוגבלת, סלקום ישראל בע"מ ושופרסל בע"מ. הלקוח יכול לצפות ברשימת הגופים המעודכנת, כפי שתהיה מעת לעת, באמצעות אתר האינטרנט של מנהל התיקים.
    הקשר האמור עשוי להיחשב בגדר ניגוד עניינים ומשכך מובא לידיעתך לעניין ביצוע עסקאות בניירות ערך של חברות כאמור.


לרשימת החברות המלאה המהוות חברות קשורות לקבוצות IDB ובעקיפין לחברות קבוצת אפסילון.