מנהל הקרן


אפסילון קרנות נאמנות | מנהל הקרן


אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מ הינה בבעלות מלאה (100%) של אפסילון בית השקעות בע"מ.


מערך טיפול בפניות ובתלונות הציבור

שם הממונה על מערך פניות הציבור במנהל הקרן: סמנכ"ל רגולציה, עו"ד ארז קריוף.
כתובת דוא"ל: pniyot@epsilon.co.il
מספר טלפון: 03-7450503.
מספר פקס:  03-6439111.
כתובת משרדי מנהל הקרן - רחוב אינשטיין 40, תל אביב.
שעות פעילות מרכז שירות הלקוחות של מנהל הקרן; 10:00-17:00.
על הפונה להגיש את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים לשם בירור פנייתו, ובהם אסמכתאות וראיות התומכות בפנייתו, לרבות אישור אחזקה/בעלות בקרנות הנאמנות שבניהול מנהל הקרן.

לוחות זמנים:
  • הפונה יקבל אישור על קבלת הפניה תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הפניה אצל מנהל הקרן.
  • הממונה על פניות הציבור של מנהל הקרן ימסור לפונה תשובה בכתב תוך 21 ימי עסקים מיום קבלת הפניה. עם זאת, מנהל הקרן רשאי להאריך את מתן המענה בתקופה נוספת, בת 14 ימי עסקים נוספים, מתום 21 ימי העסקים האמורים, וזאת מטעמים מיוחדים שיתועדו.
יובהר, כי המענה לפניות הציבור אינו כולל מתן מידע בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של יחידות של קרן הנאמנות.