לקוחות פרטיים


שקיפות מלאה
חשבון ההשקעות מתנהל בסניף הבנק של הלקוח עפ"י בחירתו, תוך מתן ייפוי כח לאפסילון המוגבל לביצוע פעילות בניירות ערך בלבד.
אפסילון אינה יכולה למשוך או להעביר ניירות ערך או כספים מחוץ לחשבון למעט גביית דמי ניהול. הלקוח יכול לצפות בכל עת  בתיק ההשקעות הן באתר הבנק והן באתר אפסילון.
 

התאמה אישית
תיק ההשקעות  נבנה תוך התאמה מלאה לצרכי הלקוח על מנת להשיג את התוצאות המצופות בטווח הארוך. תהליך ניתוח הצרכים מתבצע במהלך פגישה אישית בין הלקוח ומנהל תיקים  מקצועי בעל ידע רחב בשוק ההון. 
לאחר פתיחת התיק, מנהל ההקעות האישי יוזם שיחת היכרות עם הלקוח. בשיחה עוברים יחד על אפיון הצרכים הראשוני ומסכמים את מבנה התיק ובאלו כלים פיננסים יעשה שימוש בניהול התיק.
 

תהליך ניהול ההשקעות
ניהול ההשקעות באפסילון הינו ניהול רוחבי בהתאם ל "תיק מודל" - המכיל את רשימת המניות ואגרות החוב המומלצות ע"י מחלקת המחקר של אפסילון.
התאמת מדיניות ההשקעה לצורכי הלקוח מתבססת על ניתוח מדוקדק של כלל אפשרויות ההשקעה השונות תוך גמישות מחשבה ותגובה מהירה לשינויים המתרחשים בשוק ההון.
 

שקיפות בדיווחים ועדכונים מקצועיים
מדי חודש נשלח ללקוח דוח המפרט את הרכב תיק ההשקעות, התשואה שנצברה בתיק החלוקה לאפיקי ההשקעה השונים ,השוואה (Benchmark) למדדי השקעה מקובלים בשוק ודמי הניהול החודשיים שנגבו מהחשבון. אחת לרבעון נשלח דו"ח מורחב המפרט גם את הפעולות שבוצעו בתיק ההשקעות.
המידע זמין גם ברמה יומית באמצעות אתר האינטרנט של הבנק שבו מנוהל החשבון וכן באתר האינטרנט של אפסילון המאפשר לגשת למידע בצורה מאובטחת.